مرتبط با : کاربرد هندسه در هنر ایرانی ، گره چینی ، گره دوازده پا بزی

         دستور کار : به کمک ماوس مراکز هر یک از دو نقطه سبز رنگ را انتخاب و اجزائ گره را مشاهده و بررسی نمائید.

         تذکر:  برای مشاهده محتوای زیر نیاز به نصب (( محیط اجرای جاوا )) دارید که میتوانید در صفحه اصلی ،

                  بخش دسترسی سریع دانلود کنید. (JavaRuntimeEnvironment

  gere_12pabozi - GeoGebra Dynamic Worksheet

اگر قادر به مشاهده محتوای زیر نیستید یک دلیل عمده آن است که محیط اجرای جاوا بر رایانه شما نصب نیست (JavaRuntimeEnvironment)