مرتبط با :  کمان درخور زاویه θ مقابل پاره خط

                         مکان هندسی نقاطی از صفحه است که از نقاط پاره خط به زاویه θ دیده می شود.

         دستور کار :  به کمک ماوس نوار های لغزنده (زاویه θ) را تغییر داده وضعیت زوایا را بررسی کنید.

                           مشاهده می شود که برای رسم اگر زاویه کمتر از 90 باشد زاویه  90 منهای θ  را نسبت به پاره خط جدا کرده ، محل برخورد

                           شعاع زاویه با عمود منصف پاره خط مرکز دایره شامل کمان د رخور است . و اگر زاویه از 90  بزرگتر باشد بر عکس 90 را از θ  کم کرده و

                           نسبت به پاره خط جدا می کنیم و ...

        تذکر:  برای مشاهده محتوای زیر نیاز به نصب (( محیط اجرای جاوا )) دارید که میتوانید در صفحه اصلی ،

                  بخش دسترسی سریع دانلود کنید. (JavaRuntimeEnvironment

 

  abolvafa1 - GeoGebra Dynamic Worksheet

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com