مرتبط با : بررسی شرط عمود بودن و همچنین موازی بودن دو خط .

         دستور کار :  دو خط در صورتی موازیند که شیب آنها برابر و در صورتی عمودند که شیب آنها قرینه و معکوس هم باشند.

                           با جابجائی نقاط مشخص شده وضعیت معادلات را بررسی کنید.

           تذکر:  برای مشاهده محتوای زیر نیاز به نصب (( محیط اجرای جاوا )) دارید که میتوانید در صفحه اصلی ،

                  بخش دسترسی سریع دانلود کنید. (JavaRuntimeEnvironment

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com