مرتبط با : رسم نمودار (y=f(kx  به کمک نمودار (y=f(x 

         دستور کار : 1) از سمت چپ تابع مورد نظر را انتخاب کنید.

                          2) ضریب k  و بازه ای که می خواهید تابع در آن رسم شود را مشخص کنید.

                          3) مختصاتی که برای A , B ,C  را که مشاهده می کنید و همچنین تبدیل یافته ی آنها را وارد کنید.

                               در صورت درست بودن مختصات وارد شده علامت تیک دریافت خواهید کرد .

                          4) پس از آنکه نقاط و تبدیل یافته ی آنها رسم شدند ، با دکمه ی رسم تابع جدید رسم می شود .                

           یاد آوری:  الف) اگر قدر مطلق k بین 0 و 1 باشد ، نمودار در امتداد محور طولها با ضریب  منبسط می شود.

                           ب) اگر قدرمطلق k بزرگتر از 1 باشد ، نمودار در امتداد محور طولها با ضریب منقبض می شود.

                           ب) اگر  k منفی باشد ، علاوه بر دو مورد بالا نمودار نسبت به محور عرضها قرینه می گردد.  

 

           تذکر:  برای مشاهده محتوای زیر نیاز به نصب (( محیط اجرای جاوا )) دارید که میتوانید در صفحه اصلی ،

                  بخش دسترسی سریع دانلود کنید. (JavaRuntimeEnvironment )

 

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com

riazisara.com, Created with GeoGebra