مرتبط با : رسم نمودار (y=f(x+k  به کمک نمودار (y=f(x 

         دستور کار : 1) از سمت چپ تابع مورد نظر را انتخاب کنید.

                          2) مقدار k  و بازه ای که می خواهید تابع در آن رسم شود را مشخص کنید.

                          3) مختصاتی که برای A , B ,C  را که مشاهده می کنید و همچنین تبدیل یافته ی آنها را وارد کنید.

                               در صورت درست بودن مختصات وارد شده علامت تیک دریافت خواهید کرد .

                          4) پس از آنکه نقاط و تبدیل یافته ی آنها رسم شدند ، با دکمه ی رسم تابع جدید رسم می شود .                

           یاد آوری:  الف) اگر  k مثبت باشد ، نمودار در امتداد محور طولها به اندازه قدر مطلق واحد به چپ انتقال می یابد.

                          ب) اگر  k منفی باشد ، نمودار در امتداد محور طولها به اندازه قدر مطلق واحد به راست انتقال می یابد.

           تذکر:  برای مشاهده محتوای زیر نیاز به نصب (( محیط اجرای جاوا )) دارید که میتوانید در صفحه اصلی ،

                                                                              بخش دسترسی سریع دانلود کنید. (JavaRuntimeEnvironment )

 

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com