مرتبط با : بررسی شیب یک خط به کمک دو نقطه آن با نرم افزار جئوجبرا.

         دستور کار :  با حرکت نقاط خط وضعیت شیب خط را بررسی کرده ، حالاتی که شیب مثبت ، منفی ، صفر یا بینهایت

                           می شود را مشاهده نمائید.

           تذکر:  برای مشاهده محتوای زیر نیاز به نصب (( محیط اجرای جاوا )) دارید که میتوانید در صفحه اصلی ،

                  بخش دسترسی سریع دانلود کنید. (JavaRuntimeEnvironment

 

This is a Java Applet created using GeoGebra from www.geogebra.org - it looks like you don't have Java installed, please go to www.java.com